Regulamin
Regulamin
sekcji pn. Lokalny Fundusz Pomocy Dzieciom "KAJA"


Lokalny Fundusz Pomocy Dzieciom "Kaja" zwany w dalszej treści regulaminu Funduszem, jest Sekcją Regionalnego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach - Organizacji Pożytku Publicznego zwanego w dalszej treści regulaminu "Stowarzyszenie" powołaną do prowadzenia działalności charytatywno - pomocowej dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu sejneńskiego wymagających pilnej diagnostyki.


1. Status prawny i siedziba.

Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych tworzy sekcję pn. Lokalny Fundusz Pomocy Dzieciom "KAJA".
Fundusz działa w strukturach RSON na podstawie § 2 punktu 1 statutu ww. Stowarzyszenia, zatwierdzonego 15.06.1998 pod numerem st-576,
nr KRS 0000061555, siedzibą Funduszu jest siedziba
Regionalnego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, ul. Wojska Polskiego 60d,
tel. 875173416,
www.niepelnosprawni.sejny.pl,
mail: rsonsejny@wp.pl


2. Cel i przedmiot działania

Celem Funduszu jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie niesienia pomocy dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej stanem zdrowia. Jest to misja powołanego Funduszu.

Cel Funduszu realizowany jest w szczególności poprzez:
a. Wspieranie i organizowanie pomocy w zakresie udzielania jednorazowej pomocy ułatwiającej chorym na nowotwory, wymagającym pomocy dzieciom w wieku do 16 roku życia (włącznie), zamieszkującym w powiecie sejneńskim, których stan zdrowia wymaga poddania się specjalistycznym badaniom i innym działaniom diagnostycznym pozwalającym zdiagnozować chorobę na którą cierpi dziecko.
b. Organizowanie i realizowanie różnych form działań (m.in. organizowanie zbiórek publicznych, akcji społecznych, aukcji przedmiotów podarowanych na ten cel, organizowanie i popularyzowanie akcji "Kaja prosi – daj proszę swój 1%), podejmowanie współpracy z instytucjami i Osobami, którzy pragną wspomóc Fundusz "Kaja", itp.) oraz podejmowanie innych działań, np. aplikowanie do innych podmiotów mających w swoim programie pomoc dzieciom, udział w projektach poprawiających stan zdrowia mieszkańców Sejneńszczyzny, współpracę z lokalnymi podmiotami gospodarczymi i budowanie partnerstw mających na celu pomnażanie zasobów finansowych znajdujących się na koncie Funduszu.

c. Popularyzowanie akcji mających na celu "zdrowy sposób życia", wspomagających akcje szczepień, profilaktykę i popularyzowanie bezpieczeństwa na ulicy, nad wodą, w szkole, itd. oraz podejmowanie podobnych akcji na zlecenie innych podmiotów.


3. Organy Funduszu.

a. Wszystkie organy Funduszu są organami Stowarzyszenia, w którego strukturach, w formie sekcji funkcjonuje Fundusz.

b. Funkcjonowanie Funduszu podlega w całości zapisom Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

c. Najwyższym Organem Funduszu jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

d. Najwyższym organem kontrolnym Funduszu jest Komisja Rewizyjna.

e. Sekretariat Funduszu prowadzi obsługę biurową, działalność, przyjmowanie i prowadzenie korespondencji Funduszu, oraz wstępną selekcję wniosków pod względem formalnym.
Obsługę księgową, organizację posiedzeń Rady Funduszu, oraz zatwierdzanie wniosków prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

f. Dla potrzeb realizowania zadań merytorycznych Funduszu powołuje się Radę Funduszu (w dalszej treści regulaminu zwaną "Rada") – działającej na zasadzie sekcji Stowarzyszenia.

1* konsensus (od łac. consensus, zgoda) – w wąskim rozumieniu synonim pojęcia określającego zgodę powszechną między członkami danego gremium. W rozumieniu szerszym jest to również teoria i praktyka osiągania takiej zgody, a więc proces dochodzenia do konsensusu w znaczeniu węższym. Proces dochodzenia do konsensusu wymaga poważnego traktowania przemyślanej opinii każdego z członków gremium. Ważnym elementem konsensu jest zaufanie, jakie żywi społeczność wobec przyszłych działań jej członków. Z drugiej strony ci, którzy chcą podjąć określone działania, często pragną usłyszeć opinie osób o odmiennym zdaniu, gdyż zdają sobie sprawę, że ewentualna dyskusja powiększy zakres konsensu. W teorii, działania podjęte bez rozważenia opinii przeciwnych są rzadkie i podejmowane w taki sposób, by ewentualne napięcia między członkami gremium były jak najmniejsze.

2* kapitał żelazny (zwany niekiedy kapitałem wieczystym) - to nieustannie powiększana pula środków finansowych, która nie może być przeznaczona na bieżącą działalność Funduszu, lecz jest wyłącznie inwestowana.Pobierz plik regulaminu do druku (office, .odt)
4. Rada Funduszu

a. W skład Rady mogą wchodzić również osoby nie będące członkami Stowarzyszenia. Z chwilą wstąpienia do Rady – składają automatycznie deklarację poddania się wszelkim zapisom obowiązującego w Stowarzyszeniu statutu oraz innym ustanowionym przepisom regulującym pracę Funduszu.

b. Z chwilą wstąpienia do Rady Funduszu Członek rady:
1) akceptuje bezwzględnie obowiązek zachowania tajemnicy dotyczącej sposobu dojścia do konsensusu, stanowisk poszczególnych członków,
2) zobowiązuje się do uczciwego, z najlepszą wiedzą i empatią pełnienia swojej powierzonej mu funkcji,
3) akceptuje zakaz kontaktowania się z wnioskodawcą przed podjęciem decyzji Rady
4) zobowiązuje się do wyłączenia się z prac Rady, kiedy zaistnieje jakikolwiek związek rodzinny, podległościowy, zawodowy, towarzyski, lub inny z osobą wnioskodawcy lub ewentualnego beneficjenta funduszu.

c. Rada składa się z 5 osób, które spośród siebie wybiera Kierownika Rady, do którego kompetencji należy koordynowanie pracy Rady w zakresie technicznym.

d. Zadaniem każdego członka Rady jest:
1) przeanalizowanie informacji zawartych we "Wniosku o przydzielenie pomocy z Funduszu "KAJA". Wzór wniosku w załączeniu.
2) gruntowne przeanalizowanie wymaganych załączników do wniosku,
3) podjęcie decyzji o przyznaniu, bądź nie przyznaniu kwoty stanowiącej przedmiot wniosku,
4) przygotowanie krótkiego uzasadnienia swojej decyzji do każdego wniosku,
5) czynny udział w dyskusji w celu osiągnięcia ostatecznego i jedynego konsensusu stanowiącego ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie.
6) podpisanie protokołu końcowego posiedzenia stanowiącego podstawę do wypłacenia, bądź oddalenia wniosku o dotację.

e. Praca w Radzie jest w całości działalnością charytatywną.

f. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezesa Stowarzyszenia.
1) Częstotliwość posiedzeń Rady uzależniona jest od ilości wpływających wniosków.
2) Posiedzenie Rady odbywa się nad każdym wnioskiem wpływającym do Rady.

g. Członkowie Rady nie podlegają żadnym nadrzędnym kierunkom światopoglądowym, wskazaniom programowym czy innym wskazaniom pochodzącym spoza sumienia, wiedzy, poczucia empatii, poczucia sprawiedliwości, którymi dysponuje każdy członek rady indywidualnie.

h. Rada podejmuje swoje decyzje kolegialnie. Każdy Członek Rady ma 1 głos. Wszystkie głosy są równe.

i. Wymagana jest konsensus1 - jednomyślność członków Rady w zakresie podjętej decyzji. Nie przewiduje się głosów przeciwnych i "votum separatum" od decyzji.

j. Rada w sytuacji specjalnej konieczności (brak podjęcia ostatecznych jednolitych decyzji) dysponuje możliwością zatrudnienia (na koszt funduszu) eksperta w dziedzinie stanowiącej źródło braku jednomyślności.

k. Niemożliwość podjęcia zgodnej decyzji w przeciągu kolejnych 5 spotkań Rady skutkuje automatycznym poddaniem się wszystkich jej członków do dymisji, poddanie się ostatecznej decyzji Walnego Zebrania i wyboru nowej Rady.

l. Od decyzji Rady służy wnioskodawcom możliwość odwołania się do Walnego Zebrania. Odwołanie należy składać (w ciągu 14 dni od zatwierdzenia wniosku) do Zarządu Stowarzyszenia, który przeprowadzi wstępną analizę odwołań i odbędzie spotkanie z Radą, oraz dla wyjaśnienia spornych kwestii zasięgnie opinii specjalisty. W skrajnych sytuacjach zmianę decyzji Rady Zarządu podejmuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

m. Kapitał "żelazny"2 Lokalnego Funduszu pomocy Dzieciom "Kaja", będzie ustalany corocznie uchwałą Rady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

n. Maksymalna kwota dofinansowania (diagnoza, w tym medykamenty i niezbędne koszty związane z leczeniem medycznym, badania, transport, noclegi, leki) wynosi 10 tys. zł.

o. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów:
1) Wypełnionego wniosku aplikacyjnego, załączonego w regulaminie, który jest głównym dokumentem do przedstawienia dla Rady Funduszu (składany w sekretariacie Funduszu). Wniosek może być drukowany lub elektroniczny.
2) Orzeczenia lekarskiego o potrzebie natychmiastowej diagnozy.

p. Koszty kwalifikowalne:
1) koszty diagnozy (diagnostyki), w tym niezbędne środki do przeprowadzenia badania diagnostycznego
2) koszty transportu
3) koszty noclegu

r. Sposób finansowania
1) przedstawienie faktur za poniesione koszty
2) przedstawienie faktury "pro forma" wystawionej przez zakład, ośrodek, specjalistę, który przeprowadził badania diagnostyczne.

Rada po podjęciu decyzji powiadamia wnioskodawcę o przyznaniu, bądż nie przyznaniu dofinansowania. Koszty diagnozy w tym usług medycznych, środków i medykamentów, są zwracane po przedstawieniu faktury "pro forma". Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych faktur Stowarzyszenie dokonuje przelewem wpłaty na wskazany w fakturze numer konta.

Uwagi końcowe do regulaminu:
Ze względu na fakt, iż środki pochodzą z prywatnych, dobrowolnych wpłat, mogą stanowić wkład własny do większych projektów dotyczących diagnozy (diagnostyki) i badań medycznych.

Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 6/2013 Walnego Zebrania Członków Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z dnia 23 marzec 2013.
WSPIERAJĄ NAS:
stat4u Tworzenie stron www.stronki.pl